ZADZWOŃ
PROMOCJA!
Drugie badanie w danym dniu taniej o 50 zł
Trzecie badanie w danym dniu taniej o 150 zł
Wykonując badanie czterech okolic anatomicznych
jednego dnia taniej o 200 zł
*Promocje nie łączą się przy badaniu korzystamy tylko z jednej zniżki
badania tańsze o 50 zł Niż w cenniku
ta promocja łączy się ze wszystkimi promocjami
PROMOCJA!
Drugie badanie w danym dniu taniej o 50 zł
Trzecie badanie w danym dniu taniej o 150 zł
Wykonując badanie czterech okolic anatomicznych jednego dnia taniej o 200 zł
*Promocje nie łączą się przy badaniu korzystamy tylko z jednej zniżki
badania tańsze o 50 zł Niż w cenniku
ta promocja łączy się ze wszystkimi promocjami

RODO

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest firma  Face Clinic NZOZ Konrad Walerzak -  z siedzibą w 02-434 Warszawie, przy ul łuczek 4 zwana dalej Administratorem    

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, prosimy o kontakt pod adresem e-mail :

Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 RODO, przetwarza dane osobowe w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczące lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania włazy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

W pozostałych przypadkach przedmiotowe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda,

Podanie przez Państwa określonego zakresu danych osobowych Pani/Pana, który to zakres jest wymogiem wynikającym z możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu lub evencie jest obowiązkowe, aby Administrator mógł wykonać zadania nałożone na niego przez obowiązujące przepisy prawa.

W innych sytuacjach, przede wszystkim w odniesieniu do danych dot. nr telefonu, adresu e-mail oraz wizerunku to Pani/Pan decyduje o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Administratora tychże danych. Podanie  tych danych jest więc dobrowolne.

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -RODO, tj.

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 3. przenoszenia swoich danych osobowych;
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

 1. Osobom przeprowadzającym audyty, prawnikom, agencjom PR, kontrahentom wykonującym czynności serwisowe z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności wynikającego z umowy lub obciążającego te  podmioty z mocy prawa;
 2. Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

Ponadto, Pani/Pana dane mogą być udostępniane na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora Danych Osobowych obowiązek ich udostępnienia.

 1. Z Pani/Pana danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej.

Podstawy prawne:

Rezonans FC
ul. Łuczek 4 | Warszawa 02-434
tel.: 222 139 310 | e-mail: [email protected]
NIP: 522 187 17 47